Gå til hovedindhold

Udledninger fordelt på sektorer

Få et overblik af udledninger fordelt på sektorer i Morsø Kommune.

Indhold

  Energi- og transportsektoren i Morsø kommune udledte 65.000 ton CO2 i 2020.

  Udledninger fra energisektoren afhænger af energiforbruget, og om der anvendes fossile brændsler eller vedvarende energikilder til at dække forbruget. I 2020 var det samlede energiforbrug i Morsø kommune 2.701 TJ. Af disse blev 1.672 TJ svarende til 62% dækket af vedvarende energikilder (sol, vind og biomasse).

  De resterende 1.029 TJ svarende til 38% af energiforbruget blev dækket af fossile energikilder. Det er kun energiforbrug, der dækkes af fossile energikilder, der udleder CO2.


  (Klik på grafen for at se et større billede)

  Undersektorer i energisektoren

  Ses på fordelingen (se graf nedenfor) af energiforbruget på fossil og vedvarende energi i de forskellige undersektorer fremgår det, at det især er indenfor transportsektoren, der stadig anvendes fossile energikilder.

  Morsø Kommune producerer årligt ca. 800 TJ el - primært fra vindmøller og solceller. Dette betyder, at vi både er selvforsynende med el og kan eksportere VE-el til andre kommuner.

  I klimaregnskabet kompenseres eksport af VE til andre kommuner og betød således en CO2-reduktion på 13.000 ton CO2 i 2020.


  (Klik på grafen for at se et større billede)

  Dyreholdet i Morsø kommune udledte 109.000 ton CO2e i 2020.

  Dyreholdets udledninger er fordelt på vomgasser (metan) samt metan- og lattergasemissioner fra gylle. 83% af dyreholdets udledninger udgøres af metan - enten i form af vomgasser fra kvæg eller emissioner fra kvæg- og svinegylle.

  43% af udledningerne fra dyreholdet stammer fra kvægproduktionen, hvor den største udledning fra kvæg stammer fra vomgasser, der udgør 70 % af udledningerne fra kvægproduktionen.

  For svin er den største udledningskilde metan fra staldsystemer, der udgør 63% af de samlede udledninger fra svineproduktionen.

  Dyrehold - Morsø Klimaråd
  (Klik på grafen for at se et større billede)

  Planteavlen i Morsø kommune udledte 48.000 ton CO2e i 2020.

  73% af udledningen fra planteavlen i Morsø kommune stammer fra tildeling af kvælstofholdig gødning - enten i form af direkte lattergas-udledning ved tildeling af:

  • organisk gødning (32%)
  • handelsgødning (24%)
  • gødning fra dyr på græs (3%)
  • som indirekte lattergas-udledning i form af mineraliseret nitrogen (N), der udvaskes til vandmiljøet (9%)
  • eller N der fordamper som ammoniak eller kvælstofoxider (5%).

  Hertil kommer yderligere 5% fra tildeling af kulstofholdige gødninger - primært kalkning.

  De resterende 22% af udledningen fra planteavl stammer fra direkte lattergas-udledninger fra afgrøderester, der bliver på jorden efter høst (16%), og N der emitterer fra dyrket kulstofrig jord (6%).

  Planteavl(Klik på grafen for at se et større billede)

  Arealanvendelsen i Morsø kommune udledte 40.000 ton CO2e i 2020.

  78% af arealanvendelsen af i Morsø kommune udgøres af landbrugsjord, hvilket gør Morsø kommune til et af de mest landbrugsintensive kommuner i Danmark. Landbruget er det næststørste private erhverv i Morsø kommune og beskæftiger ca. 12,5% af de privatbeskæftigede i kommunen. 

  10% af arealanvendelsen er bebyggelse, der især udgøres af hovedbyen Nykøbing Mors, der er hjem for godt 9.000 af kommunens ca. 20.000 indbyggere.

  Den resterende bebyggelse udgøres af en række mindre landsbyer og spredte gårde. Med et skovareal svarende til 4% af kommunens areal hører Morsø Kommune samtidig til blandt landets skovfattige kommuner. Den resterende arealanvendelse udgøres af permanent græs (3%), periodiske vådområder (3%) og permanente vådområder (2%).

  Arealanvendelse - Morsø Klimaråd
  (Klik på grafen for at se et større billede)

  Arealanvendelse til landbrug

  Kulstofindholdet i jorden er af særlig betydning arealers udledning af klimagasser. Her skelnes mellem mineralske jorde med et indhold af kulstof under 6% og kulstofrige jorde med over 6 % kulstof.

  De kulstofrige jorde findes især på lavbundsjorde, der tidligere har ligget under vand, hvor iltfrie forhold har bevirket, at døde planter i stedet for at blive nedbrudt, er blevet ophobet i jorden som kulstofrig tørv, der dermed har fungeret som et effektivt kulstoflager. Når jorden drænes og dyrkes, kommer ilten i kontakt med den kulstofrige tørv, der nedbrydes, hvorved kulstoflageret frigives, indtil jorden har nået en ligevægt, der for landbrugsjord ligger på 1,5-3 % OC.

  For Morsø Kommune gælder det, at 98% af udledningen fra arealanvendelse til landbrug stammer fra dyrkning af kulstofrige organiske lavbundsjorde. Dette skal ses i sammenligning med at organiske lavbundsjord kun udgør 4% af det samlede landbrugsareal.

  Udledninger fra arealanvendelse til landbrug
  (Klik på grafen for at se et større billede)

  Sektoren for affald og spildevand udledte ca. 4.000 ton CO2e i 2020.

  Tallet dækker over de samlede nationale udledninger, der fordeles til kommunerne ud fra antal indbyggere. 78 % af udledningerne stammer fra affaldssektoren, hvor lidt over halvdelen tilskrives metanudledning fra fast affald på deponianlæg, mens resten tilskrives biologisk omsætning  på biogasanlæg i form af utilsigtet metan-udslip og flaring samt kompostering af have- og parkaffald og andet organisk affald.

  20 % af udledningerne stammer fra spildevandssektoren, hvor størstedelen af udledningerne fra spildevand tilskrives husholdningsspildevand, mens knap en tiendedel tilskrives industrielt spildevand. Drivhusgasser fra spildevand omfatter udledning af metan og lattergas fra spildevandsbehandlings-processer og fra udløbsspildevand.


  (Klik på grafen for at se et større billede)

  Industrielle processer udledte 2.000 ton CO2e i 2020.

  Udledning fra industrielle processer omfatter udledninger fra industrielle processer og produktanvendelse udover forbrændingsprocesser.

  Udledningen kvantificeres enten ved identifikation og opgørelse fra specifikke punktkilder eller ved fordeling af den samlede nationale emission pr. indbygger i kommunen. Da der ikke er identificeret særlige punktkilder (* på figuren) for udledning via industrielle processer på i Morsø kommune indgår der i regnskabet for Morsø kommune kun udledning i de underkategorier, hvor udledningen er opgjort ved fordeling af den nationale emission pr. indbygger.

  Industrielle processer
  (Klik på grafen for at se et større billede)