Gå til hovedindhold

Anbefalinger til strategiske målsætninger

Se Morsø Klimaråds 12 anbefalinger til strategiske målsætninger til kommunalbestyrelsen.

Indhold

  12 målsætninger

  og dermed medvirke aktivt til at udfase olie og naturgasfyr i den individuelle opvarmning.

  • Der bør specielt være fokus på udrulning af fjernvarme i byerne hvor naturgas i dag er den dominerende forsyningsart

  • Fjernvarmen skal baseres på grønne forsyningsarter, herunder elektricitet og overskudsvarme.

  med størst mulig klimaeffekt og mindst mulig påvirkning.

  • Gennemfør en helhedsorienteret planlægning som skaber rammerne for etablering af vedvarende energiproduktion i sammenhæng med eksisterende og ny industri.

  • Skab rammerne for at vedvarende energiproduktion kan fremme lokal grøn erhvervsudvikling.

  • Sikre lokalt ejerskab i kommende energiprojekter

  • Produktion af lokal vedvarende energi bør ske vha. kendt teknologi som f.eks. biogas, vindmøller og solceller.

  især til produktion af fremtidens grønne brændstof.

  • Skab de planlægningsmæssige rammebetingelser for etablering af Power-2-x produktion, herunder specielt, brint, metan og produktion af syntetiske brændstoffer

  • Tilrettelæg for næste generations energiinfrastruktur som brint og CO2
  • Energi og forsyningsstrategien skal være politisk godkendt inden udgangen af 2029

  • Indholdet i strategien skal bygge på de realiserede/implementerede reduktioner i perioden 2022-2030 og forberede for næste generations energiproduktionsteknologi
  • Elektrificering af maskiner, der kører på fossile brændsler

  • Skift fra gasfyr til fjernvarme eller varmepumper

  • Skift fra fossile brændsler til biogas for højtemperaturprocesser, der ikke kan elektrificeres

  • Øget udbygning med solceller på tagflader, hvor det er muligt

  • Øget fokus på energieffektivisering og anvendelse af overskudsvarme

  for udvikling af fremtidens klimavenlige industri og erhverv med udgangspunkt i Morsø Erhvervsråd.

  • Afsæt ressourcer til kompetenceopbygning og vidensdeling indenfor klimaoptimering af industri- og erhvervsvirksomheder

  • Skab grobund for udviklingsprojekter med afprøvning af nye metoder og teknologier gerne i samarbejde med universiteter eller andre videnspartnere

  med fokus på:

  • Reduktion af energiforbrug til intern transport

  • Frigørelse af arealer til udtagning af lavbundsjorde og klimaskov

  • Drikkevandsbeskyttelse og klimatilpasning

  • Naturværdi
  • Maksimer synergieffekter med staldteknologier som hyppig udslusning og gyllekøling

  • Udnyt synergimuligheder med pyrolyseanlæg til blandt andet produktion af biokul fra fiberfraktion

  • Planlæg teknologi og infrastruktur til opsamling af CO2 fra biogasanlæg til lagring eller metanisering med brint
  • Nedsæt et landbrugsklimaråd med repræsentanter fra landbrugsbedrifter på Mors, der skal sikre forankring og vidensdeling

  • Skab grobund for udviklingsprojekter med afprøvning af nye metoder og teknologier

  • Tilbyd klimatjek af enkelte landbrugsbedrifter og udarbejd et katalog med handlemuligheder
  • Udarbejd strategi for ladeinfrastruktur til elkøretøjer

  • Understøt ny infrastruktur til fremtidens brændstoffer i den tunge transport

  • Prioriter cyklisme og samkørsel i den fremtidige planlægning

  indenfor:

  • Klimaneutral energiforsyning og energirenovering af kommunale bygninger

  • Klimavenlig kommunal bilflåde

  • Klimavenlige udbud og indkøb

  mod oversvømmelse og erosion og skabe merværdi.

  • Brug flerfunktionelle og naturbaserede løsninger, som kan øge de rekreative, naturmæssige og æstetiske værdier
  • Regnvand skal så vidt muligt håndteres på overfladen, så det ikke belaster kloaksystemet og samtidig kan bruges til andre formål fx vanding, biodiversitetsfremme mm.
  • Oversvømmelser fra fjorden skal forebygges gennem grundejerinddragelse
  • Motivér og inddrag grundejerne i at håndtere regnvand, fjordvand og grundvand